Sfi Tigrinja / ትግርኛ

ናብ ለርኒያ እንኳዕ ብደሓን መጻእካ
ንሕና ንዓኻ ቅድሚ ሕጂ ተማሂርካ ዘይትፈልጥን፤ ንዓኻ ንነዊሕ   ዝተመሃርካን፤ ንኹሉ ዚኸውን ትምህርቲታት ኣሎና። ኩሉ ሰብ ኣብ ቋንቋ ሽወደን ኤስ-ኤፍ-ኢ ለርኒያ ክመሃር ይኽእል  እዩ። ናብ ሓደ ሞያ ዘብጽሓካ ትምህርቲ ውን ክንህበካ ንኽእል ኢና። ከምኡውን ናብ ላዕለዋይ ትምህርቲ ንምቕጻል  ዘድልየካ ትምህርቲታት ውን ክንህበካ ንኽእል ኢና።
ሓቢርና እቲ ንዓኻ ዚሰማማዓካ ኣገባብ ክንረክብ ኢና። 
ናብ ኤስ-ኤፍ-ኢ ለርኒያ ብደሓን ምጻእ!
ኤስ-ኤፍ-ኢ ለርንያ ኤስ-ኤፍ-ኢ   ማለት ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛታት ማለት እዩ። ኤስ-ኤፍ-ኢ ለርንያ ብዝቐልጠፈ ናብ ሕብረተሰብ ሽወደን   ክትኣቱ ክሕግዘካ እዩ። ምሳና ብቕልጡፍ ዝሓሸ ሽወደን ንምንባብ፤ ሽወደን ንምጽሓፍ፤ ሽወደን ንምዝራብን ምርዳእን   ክትመሃር ኢኻ። ጀመርቲ ንዝኾኑን ኣብ ላዕለዋይ ጽፍሒ ንዚመሃሩን ዚኸውን ትምህርቲታት ኣሎና። ኤስ-ኤፍ-ኢ   ለርንያ ንኹሉ ዚሰማማዕ ትምህርቲታት ኣሎና። ኣብ ኤስ-ኤፍ-ኢ ለርንያ፤ ቤትትምህርቲን ልምምድ-ስራሕን ክተወሃህድ   ውን ትኽእል ኢኻ። ኣብ ልምምድ-ስራሕ፤ ቋንቋኻ ክትለማመድን ኣብ ቦታ ስራሕ ክትከውንን ትኽእል ኢኻ። ኣብ ኤስ-ኤፍ-ኢ ለርንያ ዚወሃበካ ትምህርቲ፤ ብነጻ እዩ።
ንፉዓት መምሃራን እዞም ንፉዓት መምሃራን ብቕልጡፍ ሽወደን ክምህሩኻ እዮም። ምስና ብዙሓት ንፉዓት መምሃራን ክትረክብ ኢኻ።   
ብዙሓት ኣሽሓት ተመሃሮ ኣብ ዓመት እዮም ኣብ ኤስ-ኤፍ-ኢ ለርንያ ንኽመሃሩ ዚመርጹ።  ቅድሚ ምጅማርካ ፈተና ክትገብር ኢኻ። ነቲ ንዓኻ ዚሰማምዓካ ትምህርቲ ንምፍላጥን፤ መሃራንና ድማ ሽወደን ብዝበለጸ ከም ዚምህሩኻ ንምግባር እዩ። ኣብ ኤስ-ኤፍ-ኢ ለርንያ፤ ሞያዊ ቋንቋ ሽወደን ውን ክትምሃር ትኽእል ኢኻ። እቲ ናብ ሞያ ዘቕንዐ ትምህርቲታት፤ ንሓደ ፍሉይ ሞያ ዘድልዩኻ ቃላትን ሓረጋትን ዘለማምደካ እዩ።
ቤትትምህርቲ ኣብ ዚሰማምዓካ ግዜ ኣብ ንዓኻን ንስድራ ቤትካን ዚሰማማዕ ግዜ፤ ኣብ ኤስ-ኤፍ-ኢ ለርንያ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ። ንሕና ናይ ቅድሚ-ቀትሪን፡ ድሕሪ-ቀትሪን ናይ ምሸትን ትምህቲታት ኣሎና። ንስኻ ባዕልኻ ኢኻ ትውስን። ብርሑቕ ውን ክትመሃር ትኽእል ኢኻ። እዚ ማለት ድማ፤ ኣብ ገዛኻ ወይ ኣብ ካልእ ኴንካ ክትመሃር፤ ገለ እዋናት ጥራይ ናብ ቤት ትምህርቲ ክትመጽእ ትኽእል ኢኻ።  ሽወደንካ መታን ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ጽቡቕ ክኸውን፤ ብውሑዱ ኣብ ሰሙን 15 ሰዓታት ክትመሃር የድሊ። ንሕና ንዓኻን ነቲ እትደልዮ ዕላማን ብዚሰማማዕ፤ ናይ ትምህርቲኻ መደብ ክተውጽእ ክንሕግዘካ ኢና።  ናይ ትምህርቲ ሰዓታት፤ ከከም ከተምኡ ይፈላለ እዩ።  ናብ ኤስ-ኤፍ-ኢ ለርንያ ደውለልና። ብቑጽሪ ቴሌፎን 0771 – 650 650 ደዊልካ ኣብቲ ትቕመጠሉ ቦታኻ ሰዓታት ትምህርቲ ሕተተና። ኤ-ፖስት ናብ ሰዲድካ ውን ክትሓተና ትኽእል ኢኻ።
ኩሉ እዋን ቀረባኻ ኤስ-ኤፍ-ኢ ለርኒያ ኣብ ምሉእ ሃገር ኣሎ። ናብ www.lernia.se ኣቲኻ እቲ ቀረባኻ ቤትትምህርቲ ርኸብ። ኣብያተ ትምህርትና ኩሉ ብኣውቶቡስ ወይ ብባቡር ክትከዶ ትኽእል እዩ። 

Contact us

Öppna/Stäng
0771-650 600 Mon - Fri 8am-4.30pm

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta