"ሎጋ ኢን" ንኽትገብር ንዕድመካ

እቲ ናትካ ኤ-ፖስት ኣድራሻ፤ ንሱ እቲ ናትካ ናይ ተጠቃምነትካ ስም ክኸውን ከም ዘሎዎ ኣስተውዕል።

ከም መምህር መጠን "ሎጋ-ኢን" ምስ ገበርካ ብቐጥታ ኢኻ ናብቲ "Lärportalen" ትኣቱ። ከም ተመሃራይ መጠን ድማ ነዚ ዚስዕብ ትረክብ፡-

  • ናይ ትምህርቲ መሳርሒታት

    ብቐሊሉ ዚርከብ መሳርሒ ትምህርቲታት ናይቲ ሕጂ ትኸዶ ዘሎኻ ትምህርቲ።

  • ናይ ትምህርቲ መስመራት መምርሒ

    ትምህርትኻ ክትቅጽል ትደሊ ዲኻ? ነቲ ብልክዕ ዘድልየካ ትምህርቲ ክትረክብ ክንሕግዘካ ኢና።

  • ናይ ህይወትካ ምዕባለ መደብ

    ንናይ መጻኢ ናይ ህይወትካ ምዕባለ ከመይ ክመስል ከም ዚኽእል መተባብዕን ሓሳባትን