Lernia i sociala medier

I våra sociala kanaler kan du fråga det du undrar och få svar direkt från vår kundtjänst, hitta jobbtips, se någon av våra filmer eller följa med bakom kulisserna i verksamheten. 

Vår policy i sociala medier

Vi ser sociala medier som naturliga platser att möta alla som är intresserade av våra tjänster inom utbildning, bemanning eller omställning. Du är varmt välkommen att ställa frågor eller diskutera med oss och andra besökare. Av integritetsskäl kan vi dock inte diskutera enskilda personliga fall i öppna kanaler.

Vi ber alla att visa respekt mot varandra. Kom ihåg att det finns en människa bakom varje inlägg, kommentar och svar.

Radering och blockering

Lernia förbehåller sig rätten att radera innehåll och länkar som vi bedömer är kränkande, stötande, brottsliga, osakliga, som marknadsför andra verksamheter, lämnar ut känsliga personuppgifter, hänger ut enskilda personer eller bryter mot personuppgiftslagen (PUL). Den som bryter mot denna policy kan blockeras. Se även respektive kanals generella användarvillkor.

Användarvillkor

Personuppgiftslagen

Från och med den 1 oktober 2001 gäller personuppgiftslagen (PUL) i Sverige. Lagen, som bygger på ett EG-direktiv, syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. En viktig del i integritetsskyddet är att den som uppgifterna gäller informeras. PUL tillämpas på all behandling av personuppgifter som utförs helt eller delvis med hjälp av datorer.

Samtycke

I och med att du godkänner användarvillkoren lämnar du en frivillig samtyckesförklaring efter att ha läst och förstått detta dokument till att Lernia Utbildning AB, Lernia Bemanning AB eller andra bolag inom Lernia-koncernen (Lernia) registrerar och behandlar dina personuppgifter.

Personuppgifter och behandling

För att kunna matcha dina önskemål, din kompetens och erfarenhet mot de rekryterings- eller bemanningsuppdrag som Lernia är engagerat i, göra dig uppmärksam på jobb- eller utbildningserbjudanden, beskriva våra tjänster eller förmedla annan liknande service behöver vi behandla för dessa ändamål nödvändiga personuppgifter om dig. Det kan t.ex. vara personnummer, namn, adress, telefonnummer, utbildning, erfarenhet, anställningsuppgifter, arbetsuppgifter, betyg, uppgifter från referenser och dylikt eller andra uppgifter som du lämnar till Lernia. Uppgifterna kan förekomma skriftligen, muntligen eller som bild, film- eller ljudinspelning.

All behandling och insamling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i PUL. De personuppgifter som du lämnar lagras och behandlas under sekretess i enlighet med Lernias interna riktlinjer.

Utöver de nämnda ändamålen behandlar Lernia personuppgifter även för följande ändamål:

  • företagets löpande verksamhet inom administration, försäljning, fakturering och uppföljning
  • fullgörande av skyldigheter enligt lagar, förordningar och föreskrifter
  • kompetensutveckling och kompetensplanering

Insamlade uppgifter kan komma att lämnas ut till Lernias kunder, samarbetsparter eller andra bolag inom Lernia-koncernen. De personuppgifter som kan anses nödvändiga vid inhyrning, anställning, utbildning eller liknande hos nämnda parter, kommer då fortsättningsvis hanteras även av den parten.

Lernia är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (PUL). Som registrerad har du därför rätt att en gång per kalenderår, efter ansökan hos Lernia, kostnadsfritt skriftligen få information om behandlingen av de personuppgifter som rör dig. Lernia kommer på begäran av dig att snarast rätta personuppgifter som är felaktiga. Du kan återkalla ett samtycke till behandling av personuppgifter. En återkallelse av ett lämnat samtycke medför att ytterligare personuppgifter om dig därefter inte får samlas in eller på annat sätt behandlas. Uppgifter som redan samlats in får trots återkallelsen fortsätta behandlas i enlighet med det ursprungligen lämnade samtycket men uppgifterna får till exempel inte uppdateras eller kompletteras.
Mer information om personuppgiftslagen (PUL) finner du på www.datainspektionen.se

Upphovsrätt

Under förutsättning att du har överlämnat eller laddat upp alster såsom bilder, film- eller ljudinspelningar till Lernia, alternativt på annat sätt registrerat dem i Lernias system, överlåter du genom godkännande av användarvillkoren samtliga dina eventuella rättigheter till alstren till Lernia. Du godkänner att Lernia har rätt att fritt förfoga över dem, även att ändra dem och att överlåta rätten vidare inom Lernia-koncernen. Med ändringar avses bl.a. att vid behov korta ned materialet för att presentera dig på bästa sätt.

Offert

Offertförfrågan

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta