Styrelsens arbete och ersättning

Styrelsens arbete

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. För en närmare beskrivning av styrelsens funktion och uppgifter, se Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsen har såväl revisionsutskott som ersättningsutskott. Utskotten bereder frågor för beslut i styrelsen. Alla styrelsemedlemmar är oberoende såväl i förhållande till företaget som till dess ledning. Styrelsen väljs årsvis och består av sju årsstämmovalda ledamöter samt tre arbetstagarrepresentanter och två arbetstagarsuppleanter.

Styrelsens ersättning

Bolagsstämman år 2016 beslutade arvorden om 240 000 kr per år för styrelseordföranden och 120 000 kr för övriga stämmovalda ledamöter. Ingen ersättning utgår till arbetstagarrepresentanter.

Särskild ersättning utgår för utskottsarbete enligt följande: 
För arbete inom Ersättningsutskottet med 25 000 kronor till utskottets ordförande och 20 000 kronor till ledamot.

För arbete inom Revisionsutskottet med 35 000 kronor till utskottets ordförande och 25 000 kronor till ledamot.

Till revisorer ges ersättning för nedlagd tid enligt faktura.

Offert

Offertförfrågan

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta