Ersättningssystem

Lernia följer regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande. Därmed förekommer ingen rörlig ersättning till ledande befattningshavare i företaget. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och andra personer i företagets ledning. Denna krets motsvaras av de personer som avses i 8 kap. 51 § aktiebolagslagen (2005:551). Det omfattar exempelvis personer som ingår i ledningsgrupper eller liknande organ och chefer som är direkt underställda den verkställande direktören.

Redovisning av resultatet av utvärdering av program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget

Till verkställande direktören och för övriga personer i företagsledande ställning utgår lön och övriga ersättningar/förmåner enligt uppgifter som du hittar under not 5 i den senaste årsredovisningen under Ekonomiska rapporter.

Inga program för rörliga ersättningar förekommer.

Principer för ersättningar och anställningsvillkor

Principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare antogs vid årsstämman. Se bilaga 6 till årsstämmans protokoll.

Rörlig ersättning till övriga personalgrupper

För 2016 har endast försäljningsprovision för viss säljande personal förekommit.

Offert

Offertförfrågan

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta