Bolagsordning för Lernia AB

Lernias bolagsordning är antagen 2014-04-29. 

Organisationsnummer: 556465-9414

§ 1 Firma
Bolagets firma är Lernia AB.

§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva kompetensförsörjning för arbetslivet med huvudinriktning på utbildning innefattande företagsutbildning och bemanning samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst femtiomiljoner (50.000.000) kronor och högst tvåhundramiljoner (200.000.000) kronor.

§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst femhundratusen (500.000) och högst tvåmiljoner (2.000.000).

§ 6 Styrelse och revisorer
Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fyra (4) och högst tio (10) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

§ 8 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma
Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.
___________________
Antagen vid bolagsstämma den 29 april 2014.

Offert

Offertförfrågan

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta