Aktieägare och årsstämma

Ordinarie årsstämma hålls varje år under våren. 

Lernias ägare

Lernia ägs av svenska staten. Den svenska regeringen utövar en långsiktig och aktiv ägarförvaltning. Regeringen har såväl värdeskapande som övergripande mål. Konkurrensutsatta företag ska verka under samma krav och villkor som övriga aktörer på marknaden. Det innebär att staten ställer marknadsmässiga krav på resultat och avkastning baserade på företagens riskprofil.

Om årsstämma

Årsstämma hålls varje år under våren. Årsstämman fastställer långsiktiga ekonomiska och finansiella mål för bolaget, väljer styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och revisorer, beslutar om årsredovisning och vinstdisposition, ansvarsfrihet för styrelse och vd, arvoden till styrelseledamöter samt riktlinjer för ersättningar m.m. till ledande befattningshavare.

Riksdagens ledamöter bjuds till årsstämman. Den är även öppen för allmänheten. 

Valberedning

Nomineringsprocessen sker enligt de principer som beskrivs i Statens ägarpolicy 2017. Skriften kan beställas eller laddas ner på regeringens webbplats. Du kan även läsa den här.

Offert

Offertförfrågan

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta